Részvételi szabályzat

Ez a Részvételi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) tartalmazza azokat a kikötéseket és feltételeket, amelyek alkalmazandóak a topaukcio.hu (a továbbiakban: Weboldal) internetes kereskedelmi piactér használata során. Az "Elfogadom a feltételeket" gombra való kattintással Ön jelen Szabályzat rendelkezéseit saját magára nézve kötelezőnek fogadja el a Weboldal használata tekintetében. A Weboldalt üzemeltető Inform Média Lapkiadó Kft. fenntartja a jogot jelen Szabályzat egyoldalú módosítására. A Szabályzat elfogadása, azaz a regisztrálás az árverésen való részvétel feltétele.


A Weboldal árveréseknek ad helyt, melynek keretében Ön licitálhat a Weboldalon megjelenő árukra. Az árverés keretében különféle árucikkeket és szolgáltatásokat kínálnak fel árverésre az eladók.

1. Az árverés kezdete 2017. november 23. Az árverést 2017. november 29-én 18:00 órától folyamatosan, termékenként eltérő időpontban zárjuk le.

2. Az árverés során Ön úgy tehet árajánlatot, hogy regisztrált felhasználóként bejelentkezik. A regisztráláshoz egy Ön által meghatározott felhasználónévre (mely másokat nem téveszt/téveszthet meg), egy jelszóra és egy érvényes e-mail címre van szükség. A regisztráció folyamán Ön köteles az Önhöz köthető, valós adatokat megadni. Az Inform Média Lapkiadó Kft-nek amennyiben tudomására jut, hogy az Ön által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult az Ön hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve megszüntetni. A regisztrációt követően egy visszaigazoló linket küldünk Önnek a megadott e-mail címére. Ha megtörtént a visszaigazolás, az adatai segítségével bejelentkezhet, és az aukció ideje alatt licitálhat.

3. Amennyiben olyan árut talál, amelyre licitálni szeretne, akkor adja meg azt a legmagasabb összeget, amennyit még hajlandó fizetni az áruért. Az Ön által megadott legmagasabb összeget vissza nem vonhatja, és nem törölheti. Minden ajánlat mögött található egy automata árverező, amely csak annyit ajánl, amennyi éppen ahhoz szükséges, hogy Ön az élen maradjon. Amennyiben egy másik érdeklődő többet ajánl, akkor az Ön automata árverezője az Ön által megadott legmagasabb összegig tesz ajánlatokat Ön helyett. Önnek nem szükségszerűen a titkos, Ön által meghatározott legmagasabb ár összegét kell megfizetnie. Az Ön által meghatározott legmagasabb árat utólag már csak felfelé módosíthatja.

Amennyiben más magasabb összeget ajánl, mint az Ön által már meghatározott legmagasabb ár, arról Ön e-mailben kap tájékoztatást, és ha Ön továbbra is részt kíván venni az árverésen, abban az esetben Ön a licitlépcsőben meghatározott licitminimumok figyelembevételével újra meghatározhat egy legmagasabb árat, amelynek magasabbnak kell lennie, mint az Ön által ugyanarra az árura korábban megadott legmagasabb ár.

Amennyiben az Ön titkos legmagasabb ajánlatának összege megegyezik egy másik ajánlattevő titkos legmagasabb ajánlatának összegével, akkor azt az ajánlattevőt tekintjük a legtöbbet kínálónak, aki korábban adta le ajánlatát.

4. Licitlépcső:

5 000 Ft - 30 000 Ft értékű árucikk esetén 300 Ft

30 001 Ft - 60 000 Ft értékű árucikk esetén 600 Ft

60 001 Ft - 100 000 Ft értékű árucikk esetén 900 Ft

100 001 Ft - 200 000 Ft értékű árucikk esetén 1.500 Ft

200 001 Ft fölötti árucikk esetén 2.500 Ft.


5. Érvénytelennek minősülnek azok az ajánlatok, melyek elvesznek, hiányosak, olvashatatlanok, műszaki problémák vagy téves címzés miatt nem érkeznek be hiánytalanul. Az Inform Média LapkiadóKft., a Szuperinfó Média Kft. ezen ajánlatokért nem felel. Az Inform Média Lapkiadó Kft. az olyan korlátozásokért sem felel, melyek az ajánlattevő számára a szerver, a szoftver vagy a hálózat üzemzavaraiból erednek. Az üzenet elküldéséről szóló visszaigazolás nem bizonyítja, hogy az Inform Média LapkiadóKft. megkapta az üzenetet.


6. Ön az ajánlatát nem vonhatja vissza, az kötelező érvényű és visszavonhatatlan. Ezzel egyetemben Önt vásárlási kötelezettség terheli azon termékek, szolgáltatások tekintetében, ahol Ön kínálta a legmagasabb összeget. Az Inform Média LapkiadóKft. által működtetett Weboldalon - a Polgári Törvénykönyv 211. §-a szerint - az érvényes ajánlatot tevő felhasználó - azaz Ön- az aukció zárásáig az ajánlatához kötve marad, mivel az aukciós szolgáltatás jellegéből kifolyólag az ajánlati kötöttség kizárása nem lehetséges. Az ajánlati kötöttség időtartama az aukció időtartamával egyezik meg.


7. Amennyiben az árverés végén Ön kínálta a legmagasabb árat, abban az esetben Ön lesz kizárólagosan jogosult arra, hogy annak az árunak a tulajdonjogát megszerezze, amely vonatkozásában az árverés végén Ön kínálta a legmagasabb árat. Amennyiben Ön az, aki kizárólagosan jogosult lett az áru tulajdonjogának megszerzésére, e tényről és a pontos vételárról közvetlenül az árverés lezárása után e-mailben értesítjük. A vételár kiegyenlítése átutalással, bankkártyás fizetéssel, illetve számlára történő befizetéssel történhet.  (Üdülési csekket, SZÉP kártyát nem áll módunkban elfogadni!)


8. Amennyiben kizárólagosan jogosulttá válik arra, hogy egy adott áru tulajdonjogát megszerezze, akkor Ön köteles az áru vételárát megfizetni az Inform Média Lapkiadó Kft-nek vagy a Szuperinfó Média Kft.-nek (a terméktől függően) az árverés lezárásától számított 8 munkanapon belül. Az áru vételárának kiegyenlítését bankkártyával, átutalással, vagy bankszámlára történő befizetéssel teljesítheti. A vételár megfizetése után Ön az Inform Média Lapkiadó Kft-től vagy a Szuperinfó Média Kft.-től egy Tanúsítványt kap e-mailben, amely feljogosítja Önt arra, hogy az árut átvegye az áru eladójától.


9. Ön tudomásul veszi, hogy az áru adásvételére irányuló jogviszony nem Ön és az Inform Média Lapkiadó Kft., vagy Ön és a Szuperinfó Média Kft. között jön létre, hanem Ön, mint vevő és az áru eladója között, akitől Ön az árut feltehetően átveszi. Az aukció lezárását követően a szerződés automatikusan létrejön, és a szerződésben foglaltakat mind Ön, mint vevő, mind az áru eladója köteles teljesíteni és betartani, vagyis az eladó köteles a felkínált árut a kialakult áron a vevőnek eladni, a vevő pedig köteles az árut ezen az áron megvenni. Ön, mint vevő az adásvételtől semmilyen okból és formában nem állhat el. 


10. Amennyiben kizárólagosan jogosulttá válik arra, hogy egy adott áru tulajdonjogát megszerezze, abban az esetben az áru vételárát Ön köteles az Inform Média LapkiadóKft., a Szuperinfó Média Kft., mint engedményes javára megfizetni, ugyanis az áru eladója, mint engedményező az Önnel szemben vételár jogalapon keletkező követelését az Inform Média Lapkiadó Kft-re, a Szuperinfó Média Kft.-re engedményezte, amelyről Ön jelen Szabályzat elfogadásával értesül, melyet Ön elismer. Erre tekintettel Ön nem az áru eladójának, hanem az Inform Média Lapkiadó Kft-nek, a Szuperinfó Média Kft.-nek köteles megfizetni az áru vételárát, illetve a szolgáltatás ellenértékét.


11. Az Inform Média Lapkiadó Kft., a Szuperinfó Média Kft. - tekintettel arra, hogy nem illetik meg az eladót illető jogok, és nem terhelik az eladót terhelő kötelezettségek, mivel nem eladó - semmilyen felelősséget nem vállal az áru vonatkozásában, különösképpen nem terheli szavatossági, jótállási kötelezettség, nem felel azért, ha az áru eladója az árut Önnek nem adja át, a szolgáltatást nem teljesíti. Az előbb írtakat Ön jelen szabályzat elfogadásával tudomásul veszi.


12. Ön tudomásul veszi, hogy az Inform Média Lapkiadó Kft-t, a Szuperinfó Média Kft-t Önnel szemben semmilyen kötelezettség nem terheli. Ön az Inform Média Lapkiadó Kft-vel, a Szuperinfó Média Kft-vel szemben semmilyen igényt nem érvényesíthet. Az Inform Média Lapkiadó Kft., a Szuperinfó Média Kft. azonban követelheti Öntől azon áru vételárát, illetve a szolgáltatás ellenértékét, amely vonatkozásában Ön ajánlotta a legmagasabb árat.


13. Ön annak az árunak a tulajdonjogát, amely vonatkozásában Ön az árverés végéig a legmagasabb árat ajánlotta, akkor szerzi meg, amikor az áru vételárát, illetve a szolgáltatás ellenértékét hiánytalanul megfizette az Inform Média Lapkiadó Kft-nek, vagy a Szuperinfó Média Kft-nek (termék függően). Ezt követően az Inform Média Lapkiadó Kft., a Szuperinfó Média Kft. által kiállított tanúsítvány birtokában követelheti az áru eladójától az áru Önnek történő kiadását, illetve a szolgáltatás teljesítését. Az áruval, szolgáltatással kapcsolatos számlát az eladó állítja ki és adja át Önnek.


14. Az Inform Média LapkiadóKft. által működtetett Weboldal az árut kínálók és azokra licitálók között kizárólag információ-közvetítői szerepet tölt be. Az eladott áruk logisztikai átadása az Inform Média LapkiadóKft-től függetlenül zajlanak le. Ennek okán a meghirdetett áruk minősége, biztonsága és legalitása felett az Inform Média Lapkiadó Kft-nek nincs ellenőrzési lehetősége, és ezekért felelősséget nem áll módunkban vállalni. Nem vállalunk továbbá felelősséget az oldalunkon szereplő áruk valódiságáért, vagy azért, hogy a vevők ténylegesen meg tudják venni, az eladók pedig ténylegesen el tudják adni az árukat.


15. Nem tudjuk biztosítani, hogy a vevők és az eladók a tranzakciót végérvényesen be is tudják fejezni. Mivel nem avatkozunk bele a vevők és az eladók között történő tranzakciókba, bármilyen vita kialakulásakor Ön mentesíti az Inform Média Lapkiadó Kft-t mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.


16. Felhívjuk figyelmét, hogy az aukció országos kiterjedésű, ennek okán kérjük, hogy a licitálást megelőzően minden esetben tájékozódjon arról, hogy az ajánlat melyik régióból érkezett, tekintettel arra, hogy valamely termék átvétele/elszállítása vagy szolgáltatás igénybe vétele minden esetben a nyertes licitáló felelőssége. Tájékoztatjuk, hogy nem mentesül a fizetési kötelezettsége alól az a nyertes licitáló, aki valamely terméket/szolgáltatást önhibájából nem tud vagy akar átvenni/igénybe venni.

17. Tájékoztatjuk, hogy az Inform Média Lapkiadó Kft. jogosult a portálon zajló árveréseket folyamatosan ellenőrizni, felülvizsgálni és működési rendellenesség, technikai hiba vagy külső manipuláció esetén az aukciók kimenetelébe szükség esetén beavatkozni, azok eredményét  - szabályszerű keretek között - akár utólag is módosítani, érvényteleníteni.

18. Reklamáció esetén e-mailben kérhetnek tájékoztatást a felhasználók a topaukcio@inform.hu e-mail címen. A bejelentéseket minden esetben kivizsgáljuk, és 3 munkanapon belül kollégánk e-mailben tájékoztatja az eredményről.

web: fps webügynökség