Adatvédelem

Adatvédelmi nyilatkozat

Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Önt az Inform Média Lapkiadó Kft. általi adatkezeléssel kapcsolatos tudnivalókról.

 Inform Média Lapkiadó Kft.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ – hatályos 2018. május 25-től –

1.Bevezetés

Jelen adatvédelmi tájékoztató lényeges tájékoztatást tartalmaz az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozóan. Személyes adatai megadásával Ön elfogadja a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt feltételeket. Kérjük, hogy az adatvédelmi tájékoztatót rendszeresen olvassa el, hiszen annak változásai automatikusan alkalmazandóak az Ön által megadott személyes adatok kezelésére, abban az esetben is, ha a személyes adatai megadásakor még egy korábbi adatvédelmi tájékoztató volt hatályban. Az adatvédelmi tájékoztató módosítását honlapjainkon közzétesszük, illetve egyéb módon is értesítjük Önt, attól függően, hogy mely forrásból áll rendelkezésünkre az Ön adata. Kérjük, hogy külön figyelemmel olvassa el a jelen adatvédelmi tájékoztató félkövérrel kiemelt rendelkezéseit, mert azok lényeges rendelkezéseket tartalmazhatnak az Ön személyes adatai kezelésére vonatkozóan. Amennyiben az adatkezelés honlapjaink valamelyikén valósul meg, úgy a Honlap használatával Ön elfogadja a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt feltételeket, függetlenül attól, hogy regisztrál-e a Honlapon. Ha az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat nem fogadja el, kérjük, ne használja a Honlapot. Honlapjaink: www.boon.hu, www.haon.hu, www.szon.hu, www.mon.hu, www.erdon.hu, elofizetes.kelet.hu, elofizetes.naplo.hu, elofizetes.eszak.hu, www.naplo,hu, www.eszak.hu, www.kelet.hu, www.informmedia.hu, www.gyaszhir.hu, www.topaukcio.hu, www.hirdessemeg.hu, boon-programok.hu, haon-programok.hu, szon-programok.hu, mon-allas.hu, www.hirek360.hu (továbbiakban: „Honlap”) Nyomtatott termékeink: Hajdú-bihari Napló, Észak-Magyarország, Kelet-Magyarország Jelen adatvédelmi tájékoztató kizárólag a természetes személy Érintettek személyes adataira vonatkozik, tekintettel arra, hogy jogi személyek, illetve jogi személyeknek nem minősülő egyéb szervezetek adatai nem minősülnek személyes adatoknak. Az adatvédelemmel kapcsolatban az alábbi jogszabályok alkalmazandóak:

A rendelet szövegét itt olvashatja: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN

Az Infotv. szövegét itt olvashatja: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV

2.Az adatkezelő személye

Név: Inform Média Lapkiadó Kft. (továbbiakban: IM)
E-mail: adatvedelem@inform.hu
Telefon: +36-52/999-090
Székhely: 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11
Cégjegyzékszám: 09-09-009213
Adószám: 12932944-2-09

3.Alapvető információk

a)Az IM általi adatkezelés elsődleges jogalapja az Érintett önkéntes hozzájárulása. Az Érintett a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás tényének igazolására vonatkozó adatokat az IM mindaddig megőrzi, amíg azt a hozzájárulás bizonyíthatósága vagy az IM más jogos érdeke szükségessé teszi.

b)Az Érintett felelős az általa megadott személyes adatok valóságáért és pontosságáért. Az IM a közölt személyes adatok valódiságát nem ellenőrzi. Az IM nem felelős az Érintett által megadott téves vagy valótlan adatok kezeléséért, sem az Érintett által közölt téves vagy valótlan adatközlés folytán akár az Érintettet, akár harmadik személyt érő károkért. Az IM nem vállal felelősséget azért sem, ha az Érintett cselekvőképessége vonatkozásában az IM-et megtévesztik.

c)A hozzájárulás megadása

 1. Honlap esetén a Honlap használatával, a Honlapon történő regisztrációval vagy a személyes adatok egyéb módon történő megadásával,

 2. minden más esetben az Érintett általi egyéb igazolható módon (papíralapon – pl. nyereményszelvényen – írásban, elektronikus levélben, faxon, kép- és/vagy hangfelvétellel stb.)

történik.

d)Cselekvőképtelen, 14 év alatti kiskorú Érintett esetén csak az Érintett törvényes képviselője adhat meg személyes adatokat az Érintett nevében. Cselekvőképtelen Felhasználó személyes adatainak megadásához a törvényes képviselő nyilatkozatára van szükség. Az aláírt nyilatkozatot személyes átadással, illetve postai úton, e-mail, vagy fax formájában kell eljuttatni az IM részére, illetve a nyilatkozat más igazolható módon is megtehető (pl. kép- és/vagy hangfelvétel).

e)Korlátozottan cselekvőképes, 16. életévét még be nem töltött kiskorú személyes adatainak kezeléséhez a kiskorú törvényes képviselőjének – a 3.6. pontban meghatározott módon megtett – hozzájáruló nyilatkozatára van szükség.

f)A 16. életévét betöltött kiskorú adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez (azaz a regisztrációhoz, vagy személyes adatai más módon történő megadásához) törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Az ilyen Érintett az adatfelvétel módjától függően megadhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását.

g)Az Érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az Érintett közszereplése során általa közölt vagy nyilvánosságra hozatalra általa átadott személyes adatok tekintetében.

h)Az IM a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – csak a jelen tájékoztatóban ismertetett célok érdekében, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

i)Az IM nem végez profilalkotást.

4.AZ EGYES ADATKEZELÉSEK

 1. NYOMTATOTT SAJTÓTERMÉKEKRE IRÁNYULÓ ELŐFIZETÉSEK

  Érintettek

  Az IM sajtótermékeire előfizető személyek

  Adatkezelés célja

  Az IM által az Érintett részére értékesített sajtótermék vonatkozásában az előfizetői szerződés megkötése, a szerződés teljesítésével kapcsolatos részfeladatok teljesítése (pl. megrendelt kiadvány kézbesítése, számlázás stb.)

  Jogszabály szerinti számlázási és bizonylat megőrzési kötelezettségek teljesítése

  Kezelt adatok köre

  Név*, lakcím*, telefonszám*, megrendelt termék neve*, előfizetői díj, előfizetéssel és a megrendelt termék vagy ajándék kézbesítésével kapcsolatos technikai információk (pl. ügyfélszám megrendelt újság/termék neve, előfizetői díj összege, postaláda elérhetősége stb.)

  Adatkezelés jogalapja

  Szerződés teljesítése

  Jogi kötelezettség teljesítése a számviteli bizonylatok kiállítása és megőrzése tekintetében

  Adatfeldolgozó

  Kézbesítők, előfizetés szervezők;

  Russmedia IT Gmbh (Ausztria, Gutenbergstraße 1, 6858 Schwarzach)- előfizetői nyilvántartó és számlázó program biztosítása

  Az adatkezelés időtartama

  Az előfizető és az előfizetés adatainak nyilvántartása: az előfizetés megszűnését követő 5 év.

  Előfizetői szerződés és számlák: az előfizetés megszűnését követő 8 év a számviteli bizonylatokra vonatkozó megőrzési kötelezettség alapján, ugyanakkor ezen idő alatt az IM az adatokat – hozzájárulás hiányában – nem használja más célra.

  Amennyiben az Érintett közvetlen üzletszerzési célú hozzájárulást adott, úgy a továbbiakban ld. j) és k) pontokat.

  Egyéb

  A *-gal megjelölt adatok megadása szükséges a szerződés megkötéséhez. Amennyiben nem adja meg ezen adatokat, az IM nem tud előfizetői szerződést kötni Önnel, illetve egyéb szolgáltatásokat sem tud nyújtani (pl. hűségkártya)

 2. ELŐFIZETŐI HŰSÉGKÁRTYA PROGRAM

  Érintettek

  Az IM sajtótermékeire előfizető személyek

  Adatkezelés célja

  Hűségkártyaprogrammal igénybe vehető kedvezmények biztosítása az előfizetők részére

  Kezelt adatok köre

  Név, ügyfélszám

  Adatkezelés jogalapja

  Hozzájárulás

  Adatfeldolgozó

  ---

  Az adatkezelés időtartama

  Az előfizetői szerződés, illetve a hűségkártya jogosultság időtartama

  Egyéb

  A hűségkártya tulajdonosának adatait az elfogadóhelyeknek nem adjuk át, a hűségkártya használatáról semmiféle nyilvántartásnem készül, ezzel kapcsolatos adatgyűjtést sem az IM, sem az elfogadóhelyek nem végeznek.

 3. DIGITÁLIS SAJTÓTERMÉKEKRE IRÁNYULÓ ELŐFIZETÉSEK

  Érintettek

  Az IM digitális sajtótermékeire előfizető személyek

  Adatkezelés célja

  Az IM által az Érintett részére értékesített online sajtótermék vonatkozásában a digitális előfizetői szerződés megkötése, a szerződés teljesítésével kapcsolatos részfeladatok (pl. megrendelt kiadvány kézbesítése, számlázás stb.), digitális újság online elérésének vagy letöltésének lehetővé tétele

  Jogszabály szerinti számlázási és megőrzési kötelezettségek teljesítése

  Kezelt adatok köre

  Név*, e-mail cím*, telefonszám, lakcím*, születési dátum, választott termék, előfizetői csomag adatai

  Bankkártyás fizetéshez kapcsolódóan: bankkártya adatok

  Adatkezelés jogalapja

  Szerződés teljesítése

  Jogi kötelezettség teljesítése a számviteli bizonylatok kiállítása és megőrzése tekintetében

  Adatfeldolgozó

  Russmedia IT GmbH (Ausztria, Gutenbergstraße 1, 6858 Schwarzach) – tárhelyszolgáltatás, informatikai jellegű szolgáltatások, előfizetői nyilvántartó és számlázó program biztosítása

  PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (Boulevard Royal L-2449, Luxembourg) – Braintree online bankkártyás fizetési lehetőség biztosítása

  Az adatkezelés időtartama

  Az előfizető és az előfizetés adatainak nyilvántartása: az előfizetés megszűnését követő 5 év.

  Számlák: az előfizetés megszűnését követő 8 év a számviteli bizonylatokra vonatkozó megőrzési kötelezettség alapján, ugyanakkor ezen idő alatt az IM az adatokat – hozzájárulás hiányában – nem használja más célra.

  Amennyiben az Érintett közvetlen üzletszerzési célú hozzájárulást adott, úgy a továbbiakban ld. j) és k) pontokat

  Egyéb

  A *-gal megjelölt adatok megadása szükséges a szerződés megkötéséhez. Amennyiben nem adja meg ezen adatokat, az IM nem tud előfizetői szerződést kötni Önnel.

 4. PRÓBAOLVASÁS

  Érintettek

  A próbaolvasás lehetőségét önkéntesen igénybe vevő személyek

  Adatkezelés célja

  Próbaolvasás lehetőségének biztosítása a meghatározott időtartam alatt

  Kezelt adatok köre

  Név*, cím, telefonszám, e-mail cím*

  Adatkezelés jogalapja

  Hozzájárulás

  Adatfeldolgozó

  -

  Az adatkezelés időtartama

  A próbaolvasás lejártáig, amennyiben az Érintett közvetlen üzletszerzési célú hozzájárulást adott, úgy a továbbiakban ld. j) és k) pontokat

  Egyéb

  A *-gal megjelölt adatok megadása szükséges a szolgáltatás igénybevételéhez. Amennyiben nem adja meg ezen adatokat, az IM nem tudja a próbaolvasás lehetőségét biztosítani.

 5. HIRDETÉSFELADÁS NYOMTATOTT SAJTÓTERMÉKEKBEN

  Érintettek

  Az IM sajtótermékeiben hirdetést megjelentető személyek

  Adatkezelés célja

  A hirdető magánszemély által kért hirdetés megjelentetése a kiválasztott sajtótermékekben.

  Kezelt adatok köre

  Név*, lakcím*, telefonszám, e-mail cím, a hirdetés tartalma (amennyiben abban a hirdető bérmely személyes adata szerepel)

  Adatkezelés jogalapja

  Szerződés teljesítése

  Jogi kötelezettség teljesítése a hirdető adatainak megőrzése és a számviteli bizonylatok kiállítása és megőrzése tekintetében

  Adatfeldolgozó

  Külső hirdetésfelvevő helyek üzemeltetői (médiahirdetési felület értékesítők)

  Russmedia IT GmbH (Ausztria, Gutenbergstraße 1, 6858 Schwarzach) –hirdetés nyilvántartó és számlázó program biztosítása

  DiMa.hu Kft. – (4032 Debrecen, Békessy Béla u. 9. C. épület 3. emelet 10. ajtó) tárhelyszolgáltatás

  Az adatkezelés időtartama

  A hirdető és a hirdetés adatainak nyilvántartása: 5 év.

  Hirdetési szerződés és számlák: 8 év a számviteli bizonylatokra vonatkozó megőrzési kötelezettség alapján, ugyanakkor ezen idő alatt az IM az adatokat – hozzájárulás hiányában – nem használja más célra.

  Egyéb

  A *-gal megjelölt adatok megadása jogszabályon alapul (a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 5. § (1) bekezdése), valamint szükségesek a hirdetési szerződés megkötéséhez. Amennyiben nem adja meg ezen adatokat, az IM nem tudja megjelentetni a hirdetést.

  A hirdetések megrendelhetőek az IM ügyfélszolgálatain, illetve az IM-mel szerződött hirdetésfelvevő partnereknél, akik az Érintett személyes adatait az IM részére továbbítják.

 6. HIRDETÉSFELADÁS ONLINE TERMÉKEKBEN

  Érintettek

  Az IM Honlapjain hirdetést megjelentető személyek

  Adatkezelés célja

  A hirdető magánszemély által kért hirdetés megjelentetése a kiválasztott honlapokon.

  Kezelt adatok köre

  Név**, lakcím**, telefonszám, e-mail cím*, a hirdetés tartalma (amennyiben abban a hirdető bérmely személyes adata szerepel)

  Adatkezelés jogalapja

  Szerződés teljesítése

  Jogi kötelezettség teljesítése a hirdető adatainak megőrzése, valamint a számviteli bizonylatok kiállítása és megőrzése tekintetében

  Adatfeldolgozó

  Russmedia IT GmbH (Ausztria, Gutenbergstraße 1, 6858 Schwarzach) – tárhelyszolgáltatás, informatikai jellegű szolgáltatások, hirdetés nyilvántartó és számlázó program biztosítása

  DiMa.hu Kft. – (4032 Debrecen, Békessy Béla u. 9. C. épület 3. emelet 10. ajtó) tárhelyszolgáltatás

  Az adatkezelés időtartama

  A hirdető és a hirdetés adatainak nyilvántartása: 5 év.

  Hirdetési szerződés és számlák: a hirdetési szerződés megszűnését követő 8 év a számviteli bizonylatokra vonatkozó megőrzési kötelezettség alapján, ugyanakkor ezen idő alatt az IM az adatokat – hozzájárulás hiányában – nem használja más célra.

  Egyéb

  A *-gal megjelölt adatok megadása szükséges a hirdetési szerződés megkötéséhez. Amennyiben nem adja meg ezen adatokat, az IM nem tudja megjelentetni a hirdetést.

  A **-gal megjelölt adatok megadása jogszabályon alapul (a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 5. § (1) bekezdése)

  A hirdetések feladhatóak az IM ügyfélszolgálatain, illetve az IM-mel szerződött hirdetésfelvevő partnereknél, akik az Érintett személyes adatait az IM részére továbbítják. A hirdetések feladhatóak a megfelelő Honlapokon keresztül is.

 7. HONLAPOK MŰKÖDTETÉSE ÉS HASZNÁLATA, REGISZTRÁCIÓ

  Érintettek

  Az IM Honlapjait látogató, illetve ott regisztráló személyek

  Adatkezelés célja

  A Honlapokon elérhető szolgáltatások működtetése, regisztráció létrehozása, felhasználó azonosítása

  Kezelt adatok köre

  Név*, e-mail cím*, jelszó*

  Adatkezelés jogalapja

  Hozzájárulás

  Adatfeldolgozó

  Russmedia IT GmbH (Ausztria, Gutenbergstraße 1, 6858 Schwarzach) – tárhelyszolgáltatás, informatikai jellegű szolgáltatások

  Russmedia Tech S.r.l. (Románia, Bd.Dacia nr. 34, bl. U55, Oradea) – weblap fejlesztés

  Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14) – tárhelyszolgáltatás

  DiMa.hu Kft. – (4032 Debrecen, Békessy Béla u. 9. C. épület 3. emelet 10. ajtó) tárhelyszolgáltatás

  Az adatkezelés időtartama

  A regisztráció törléséig, illetve hozzájárulás visszavonásáig. Amennyiben az Érintett közvetlen üzletszerzési célú hozzájárulást adott, úgy a továbbiakban ld. j) és k) pontokat

  Egyéb

  A *-gal megjelölt adatok megadása szükségesek a regisztrációhoz. Amennyiben nem adja meg az adatokat, nem tud regisztrálni.

  A Honlapon való böngészés közben gyűjtött adatokkal összefüggésben ld. a süti tájékoztatónkat

 8. HÍRLEVÉLKÜLDÉS (NAPI HÍREK ÖSSZEFOGLALÓJA – BOON, HAON, SZON portálok hírei)

  Érintettek

  A www.boon.hu, www.haon.h, www.szon.hu portálok hírleveleire feliratkozó személyek

  Adatkezelés célja

  A Honlapon megjelenő napi híreket összefoglaló és azok linkjeit tartalmazó tájékoztató e-mail küldése

  Kezelt adatok köre

  Név*, e-mail cím*, település, születési dátum

  Adatkezelés jogalapja

  Hozzájárulás

  Adatfeldolgozó

  The Rocket Science Group, LLC-t (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308) – Mailchimp e-mail küldő alkalmazás igénybevétele

  Facebook Contest – online űrlapkészítő és adatgyűjtő alkalmazás

  Az adatkezelés időtartama

  hozzájárulás visszavonásáig

  Egyéb

  A *-gal megjelölt adatok megadása szükséges a szolgáltatás igénybevételéhez. Amennyiben nem adja meg ezen adatokat, az IM nem tud hírleveleket küldeni.

 9. NYEREMÉNYJÁTÉKOK, SZAVAZÁSOK

  Érintettek

  Különböző nyereményjátékokban, versenyekben (pl. receptbeküldő verseny), illetve szavazásokban résztvevő személyek

  Adatkezelés célja

  Nyereményjáték, versenyek, illetve szavazások és más akciók szervezése és lebonyolítása, nyereményjáték átadása, adott esetben közvetlen üzletszerzési célú adatgyűjtés (ha ez az adott nyereményjáték kapcsán ez a cél kifejezetten feltüntetésre kerül)

  Kezelt adatok köre

  Az adott nyereményjátéktól függően név, lakcím, e-mail cím, telefonszám

  Adatkezelés jogalapja

  hozzájárulás

  Adatfeldolgozó

  Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14) – tárhelyszolgáltatás az online nyereményjátékok tekintetében.

  Facebook Contest – online űrlapkészítő és adatgyűjtő alkalmazás

  Nyeremény átadása esetében a nyereményt kézbesítő alvállalkozó.

  Az adatkezelés időtartama

  Az esemény lebonyolítását követő 6 hónap, a nyertesek adatait az IM további 8 évig őrzi. Amennyiben az Érintett közvetlen üzletszerzési célú hozzájárulást adott a nyereményjátékra való jelentkezéssel egyidejűleg, úgy a továbbiakban ld. j) és k) pontokat

  Egyéb

  Amennyiben az adott nyereményjáték által igényelt adatokat nem adja meg, addig sajnos nem vehet részt az adott nyereményjátékban.

 10. KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉS, ELEKTRONIKUS DIREKT MARKETING

  Érintettek

  Azon személyek, akik különböző csatornákon keresztül (pl. előfizetési szerződés megkötésekor, próbaolvasás igénybevételekor, nyereményjátékban való részvételkor stb.) hozzájárulást adtak az adataiknak közvetlen üzletszerzési célú kezeléséhez és ilyen jellegű közvetlen megkeresésekhez

  Azon személyek, akikkel az IM szerződéses kapcsolatban állt

  Adatkezelés célja

  Közvetlen üzletszerzési célú megkeresések lefolytatása: az IM termékeiről, szolgáltatásairól, akcióiról, nyereményjátékairól való tájékoztatás

  Azon személyek tekintetében, akikkel az IM szerződéses kapcsolatban állt: az Érintett által igénybe vett termékhez vagy szolgáltatáshoz hasonló termékek és szolgáltatások reklámozása

  Kezelt adatok köre

  Név, e-mail cím, születési idő, település

  Adatkezelés jogalapja

  Hozzájárulás

  Jogos érdek azon személyek tekintetében, akikkel az IM szerződéses kapcsolatban állt

  Adatfeldolgozó

  The Rocket Science Group, LLC-t (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308) – Mailchimp e-mail küldő alkalmazás igénybevétele

  DiMa.hu Kft. – (4032 Debrecen, Békessy Béla u. 9. C. épület 3. emelet 10. ajtó) tárhelyszolgáltatás

  Az adatkezelés időtartama

  Hozzájárulás visszavonásáig

  Azon személyek tekintetében, akikkel az IM szerződéses kapcsolatban állt: az Érintett általi tiltakozásig

  Egyéb

  Jogos érdek megnevezése: közvetlen üzletszerzés (a GDPR (47) preambulumbekezdése, valamint a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről 1995. évi CXIX. törvény 3. §-a alapján)

  Az IM biztosítja a tiltakozás (leiratkozás) lehetőségét, így amennyiben az Érintett akként nyilatkozik, hogy nem kíván reklámcélú megkereséseket kapni az IM-től úgy adatait az IM törli és nem fogja ebből a célból felhasználni.

 11. KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉS, TELEFONOS DIREKT MARKETING

  Érintettek

  Azon személyek, akik különböző csatornákon keresztül (pl. előfizetési szerződés megkötésekor, próbaolvasás igénybevételekor, nyereményjátékban való részvételkor stb.) hozzájárulást adtak az adataiknak közvetlen üzletszerzési célú kezeléséhez és az ilyen jellegű közvetlen megkeresésekhez

  Nyilvános telefonkönyvben szereplő személyek, akik a közvetlen üzletszerzési célú megkereséseket nem tiltották le

  Azon személyek, akikkel az IM szerződéses kapcsolatban állt

  Adatkezelés célja

  Kapcsolatfelvétel közvetlen üzletszerzési célú hozzájárulás beszerzése céljából

  Közvetlen üzletszerzési célú megkeresések lefolytatása: az IM termékeiről, szolgáltatásairól, akcióiról, nyereményjátékairól való tájékoztatás

  Azon személyek tekintetében, akikkel az IM szerződéses kapcsolatban állt: az Érintett által igénybe vett hasonló termékek és szolgáltatások reklámozása

  Kezelt adatok köre

  Név, telefonszám, születési idő, település

  Adatkezelés jogalapja

  Hozzájárulás

  Jogos érdek azon személyek tekintetében, akikkel az IM szerződéses kapcsolatban állt, vagy akiknek az adata a nyilvános online telefonkönyvében szerepel és a közvetlen üzletszerzési célú megkeresések ellen szolgáltatójuknál nem tiltakoztak

  Adatfeldolgozó

  DiMa.hu Kft. – (4032 Debrecen, Békessy Béla u. 9. C. épület 3. emelet 10. ajtó) tárhelyszolgáltatás

  Az adatkezelés időtartama

  Hozzájárulás visszavonásáig

  Azon személyek tekintetében, akikkel az IM szerződéses kapcsolatban állt, illetve akik a nyilvános online telefonkönyvben szerepelnek: az Érintett általi tiltakozásig

  Egyéb

  Jogos érdek megnevezése: közvetlen üzletszerzés (a GDPR (47) preambulumbekezdése, valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.) 162. § (2) bekezdése alapján)

  Az IM biztosítja a tiltakozás lehetőségét, így amennyiben az Érintett akként nyilatkozik, hogy nem kíván reklámcélú megkereséseket kapni az IM-től úgy adatait az IM törli és nem fogja ebből a célból felhasználni.

  A telefonhívás során készített hangfelvételekkel kapcsolatban ld. a lenti q) pontot.

 12. IM ÁLTAL A SZOLGÁLTATÁSAIVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS

  Érintettek

  Az IM szolgáltatásait igénybe vevő személyek

  Adatkezelés célja

  Az IM által nyújtott szolgáltatásokkal, a szerződés teljesítésével összefüggő kapcsolattartás

  Kezelt adatok köre

  név, cím, telefonszám, e-mail cím (szükség szerint)

  Adatkezelés jogalapja

  szerződés teljesítése

  Adatfeldolgozó

  The Rocket Science Group, LLC-t (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308) – Mailchimp e-mail küldő alkalmazás igénybevétele

  Az adatkezelés időtartama

  A szolgáltatás igénybevételének idejéig

  Amennyiben az Érintett közvetlen üzletszerzési célú hozzájárulást adott, úgy a továbbiakban ld. j) és k) pontokat

  Egyéb

  Ez az adatkezelés magában foglalja a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos elengedhetetlen információkat tartalmazó e-mailes, telefonos, vagy írásbeli tájékoztatás adását az IM által (ún. rendszerüzenetek és tájékoztatók), így ezen tájékoztatásokról nem lehet leiratkozni, illetve ezeket nem lehet visszautasítani.

 13. EGYÉB KOMMUNIKÁCIÓ, PANASZKEZELÉS

  Érintettek

  Az IM-nél kapcsolatot felvevő, vagy panaszt tevő személy

  Adatkezelés célja

  Érintett általi kapcsolatfelvétel esetén a kapcsolatfelvétel céljától függő adatkezelési cél (pl. olvasói levelek, bejövő e-mailek megválaszolása, panasz érdemi elintézése és tájékoztatás a megtett lépésekről stb.)

  Kezelt adatok köre

  Név, e-mail cím, telefonszám, lakcím (attól függően, hogy az Érintett mely adatokat közli, vagy milyen csatornánk keresztül zajlik a kommunikáció)

  Adatkezelés jogalapja

  Jogos érdek

  Adatfeldolgozó

  DiMa.hu Kft. – (4032 Debrecen, Békessy Béla u. 9. C. épület 3. emelet 10. ajtó) tárhelyszolgáltatás

  Az adatkezelés időtartama

  A kommunikáció, illetve panasz jellegétől függően, de minden esetben legalább a panasz elintézését követő 3 évig

  Egyéb

  Jogos érdek megnevezése: ügyfelekkel történő kommunikációban foglaltak utólagos bizonyíthatósága, panaszügyintézés, minőségbiztosítás.

  A telefonhívás során készített hangfelvételekkel kapcsolatban ld. a lenti q) pontot.

 14. AUKCIÓS SZOLGÁLTATÁS

  Érintettek

  A www.topaukcio.hu honlapon regisztráló felhasználók és termékeket, szolgáltatásokat felajánló személyek

  Adatkezelés célja

  Aukciós szolgáltatás igénybevételében lehetővé tétele: termékek, szolgálatások árverés útján történő értékesítésére irányuló szolgáltatások lebonyolítása.

  Kezelt adatok köre

  Név, cím, telefonszám, e-mail cím

  Adatkezelés jogalapja

  Hozzájárulás

  Adatfeldolgozó

  fps-virgo Kft. (3526 Miskolc, Arany János tér 1.) – weblap fejlesztés

  Az adatkezelés időtartama

  Az adott aukció lebonyolítását követő 6 hónap. A nyertesek adatait az IM 8 évig őrzi. Amennyiben az Érintett közvetlen üzletszerzési célú hozzájárulást adott, úgy a továbbiakban ld. j) és k) pontokat

  Címzettek

  A nyeremény befizetését igazoló tanúsítványt megkapja a nyeremény tárgyát képező terméket felajánló ügyfél is, a tanúsítvány tartalmazza a nyertes licitáló adatait.

  Egyéb

  A www.topaukcio.hu aukciós portálon évente 2 alkalommal megrendezett árverésen az IM hirdető partnerei által felajánlott termékekre és szolgáltatásokra licitálhatnak az érdeklődők. Licitálni csak regisztráció után lehet. A nyertes licitálónak fizetési kötelezettsége van, aki a licitnyereményről az aukció zárása után emailben kap tájékoztatást. A licitnyeremény befizetését követően a nyertes licitáló egy tanúsítványt kap, aminek a felmutatásával veheti át a nyereményét az azt felajánló ügyféltől.

 15. SZERKESZTŐI TARTALMAK

  Érintettek

  Az IM által kiadott sajtótermékben vagy általa üzemeltetett honlap tartalmaiban szereplő személyek.

  Adatkezelés célja

  Médiaszolgáltatás, nyilvánosság tájékoztatása (ide tartozik pl. az Érintett által rendelkezésre bocsátott fénykép nyomtatott sajtótermékben vagy Honlapon való közzététele, amennyiben ehhez az Érintett, vagy 16 év alatti Éritett esetén az Érintett törvényes képviselője hozzájárult)

  Kezelt adatok köre

  Szerkesztőségi tartalmak (pl. fényképfelvétel, nyilatkozat, interjú tartalma)

  Adatkezelés jogalapja

  Hozzájárulás

  Jogos érdek (pl. közszereplő vagy nyilvános rendezvényen való részvétel esetén)

  Adatfeldolgozó

  Fényképkészítéssel megbízott személyek és társaságok

  Megbízott újságírók

  DiMa.hu Kft. – (4032 Debrecen, Békessy Béla u. 9. C. épület 3. emelet 10. ajtó) tárhelyszolgáltatás

  Az adatkezelés időtartama

  A nyomtatott és digitális sajtótermékekben megjelent tartalmakat az IM archiválja és csak abban az eseten törli, ha az Érintett valamely jogának gyakorlása eredményeként ez szükségesnek mutatkozik

  Egyéb

  Jogos érdek megnevezése: sajtószabadság, véleménynyilvánítás szabadsága, nyilvánosság tájékoztatása

 16. KAMERÁS MEGFIGYELÉS

  Érintettek

  Az IM vagy a cégcsoport helyiségeibe belépő személyek

  Adatkezelés célja

  A munkavállalók és egyéb Érintettek életének, testi épségének védelme

  Az IM székhelyén, telephelyein és fióktelepein lezajló pénzforgalom, valamint az itt található, jelentős vagyoni értéket képviselő termékek, berendezések, műszaki cikkek és más értéktárgyak védelme, értékük, állaguk megóvása.

  Az e célok érdekében működtetett kamerarendszer olyan biztonságtechnikai megoldás, amely a balesetek, továbbá a károkozással járó, jogsértő cselekmények megelőzését, valamint az észlelt jogsértések felderítését és hatósági vagy bírósági eljárás keretében történő bizonyítását szolgálja.

  Kezelt adatok köre

  Képmás és arckép, megfigyelt magatartás

  Adatkezelés jogalapja

  Jogos érdek az IM munkavállalói tekintetében

  Hozzájárulás az IM helyiségeibe belépő és ott tartózkodó harmadik személy Érintettek tekintetében, amelyet az Érintett a helyiségbe való belépéssel és ott tartózkodással ad meg. A hozzájárulás tájékozottságát a helyiségekben található figyelemfelhívó jelzések biztosítják.

  Adatfeldolgozó

  ---

  Az adatkezelés időtartama

  Felhasználás hiányában a felvétel készítését követő 3 nap

  Címzettek

  Szabálysértési vagy büntetőeljárás esetén az eljárásokat lefolytató hatóságok, bíróságok

  Egyéb

  Jogos érdek megnevezése: személy és vagyonvédelem.

  Az IM az egyes kamerákat olyan helyen és látószögben helyezi el, amely összhangban áll a fent rögzített személy- és vagyonvédelmi céllal. A kamerák csak képfelvételeket rögzítenek, hangrögzítésre a kamerák alkalmatlanok.

  A kamerák pontos elhelyezkedése, funkciói, a rögzített események, és a kamerák látószöge az IM kameraszabályzatában kerültek rögzítésre, amely az IM helyiségeibe történő belépés esetén kérésre megtekinthető.

  Megtekintésre és visszanézésre jogosultak az IM megfelelő jogosultsággal rendelkező munkatársai.

 17. HANGFELVÉTELEK

  Érintettek

  Az IM-mel telefonon kapcsolatot felvevő személyek, vagy az IM munkatársa által felhívott személy, függetlenül attól, hogy az illető igénybe veszi-e az IM szolgáltatásait

  Adatkezelés célja

  Szerződéskötés és a telefonon megadott nyilatkozatok utólagos bizonyíthatósága

  Panasz elintézése

  Az IM ügyfélszolgálatának értékelése és fejlesztése

  Kezelt adatok köre

  Az érintett hangja, illetve a beszélgetés során elhangzott személyes adatok

  Adatkezelés jogalapja

  Szerződés teljesítése szerződéskötés esetén

  Telefonon elhangzó szerződéskötés hiányában az IM jogos érdeke

  Adatfeldolgozó

  Hanganyagok minőségbiztosítási célú utólagos ellenőrzésével megbízott harmadik személy adatfeldolgozók

  Az adatkezelés időtartama

  Amennyiben a hangfelvételen szerződés megkötése került rögzítésre, úgy a hangfelvétel tárolásának időtartama 8 év, egyéb esetekben legfeljebb 1 év.

  Egyéb

  Jogos érdek megnevezése: elszámoltathatóság teljesítése, minőségbiztosítás, minőség-ellenőrzés, panaszügyintézés

 18. IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS, JOGVITÁK, HATÓSÁGI ELJÁRÁSOK

  Érintettek

  Azon személyek, akikkel szemben az IM igényt érvényesít (pl. az IM felszólító levelet küld ki vagy jogi eljárást indít előfizetői díj megfizetése iránt), vagy akik az IM-mel szemben igényt érvényesítenek

  Hatósági eljárással érintett ügy kapcsám kezelt személyes adatok Érintettjei

  Adatkezelés célja

  Az IM követeléseinek érvényesítése, behajtása, az IM-mel szembeni igényérvényesítés esetén az IM álláspontjának bizonyítása, hatósági megkeresések, felhívások teljesítése

  Kezelt adatok köre

  Név, lakcím, telefonszám, követeléssel kapcsolatos egyéb információk

  Adatkezelés jogalapja

  Jogos érdek

  Jogi kötelezettség teljesítése

  Adatfeldolgozó

  ---

  Az adatkezelés időtartama

  Az igényérvényesítés vagy eljárás jogerős lezárultát követő 8 év

  Címzett

  Szükség szerint jogi képviselő

  Hatóság

  Egyéb

  Jogos érdek megnevezése: követelésbehajtás, igényérvényesítés, jogvédelem

 19. „ROBINSON LISTA”

  Érintettek

  Azon személyek, akik tiltakoztak a közvetlen üzletszerzési célú megkeresés ellen

  Adatkezelés célja

  Jogellenes adatkezelési műveletek megelőzése

  Kezelt adatok köre

  E-mail cím, telefonszám (név nélkül)

  Adatkezelés jogalapja

  Jogos érdek

  Adatfeldolgozó

  ---

  Az adatkezelés időtartama

  Hozzájárulás megadásáig

  Egyéb

  Jogos érdek megnevezése: az IM azon érdeke, hogy megfeleljen a vonatkozó adatvédelmi és egyéb jogszabályoknak, illetve az Érintettnek az önrendelkezéssel kapcsolatos kérelmének eleget tegyen

 20. ÜZLETI PARTNEREK KAPCSOLATTARTÓI

<td width="145"

<

Érintettek

Üzleti partnerek kapcsolattartói

Adatkezelés célja

A szerződéses kapcsolatok során történő gördülékeny, akadálymentes kommunikáció biztosítása a kapcsolattartók révén, ehhez szükséges, hogy a kapcsolattartók adatait az IM ismerje