Adatvédelem

Adatvédelmi nyilatkozat

 

1. Bevezetés

 

Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy tájékoztassa a személyes adatok kezelésével érin-tett személyeket az Inform Média lapkiadó Kft. / Szuperinfó Média Kft./ Első Szuperinfó Kft./ Szuperinfó Dél-Kelet Média Kft. (a továbbiakban: „Cégcsoport”) mint adatkezelő által alkalmazott adatkezelési elvekről, előírásokról és feltételekről, továbbá tájékoztassa az érintettet az adatkezelés jellegéről, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat, továbbá az egyes jogorvoslati lehetőségekről.

A személyes adatait a Cégcsoport részére bármely módon megadó, illetve a Cégcsoporttal előfizetői vagy egyéb szerződéses jogviszonyban álló, vagy a Cégcsoport honlapjaira regisztráló, illetve a Honlapon elérhető szolgáltatásokat bármely módon igénybe vevő felhasználó személyek (a továbbiakban: „Felhasználó”) személyes adatait a Cégcsoport a jelen nyilatkozatban foglalt adatvédelmi elveknek és rendelkezéseknek megfelelően kezeli.

Jelen adatvédelmi nyilatkozat lényeges tájékoztatást tartalmaz az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozóan. Személyes adatai megadásával Ön elfogadja a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak feltételeket. Ha az alábbi adatvédelmi nyilatkozatban foglalta-kat nem fogadja el, kérjük ne adja meg személyes adatait. Kérjük, hogy az adatvédelmi nyilatkozatot rendszeresen olvassa el, hiszen annak változásai automatikusan alkalmazandó-ak az Ön által megadott személyes adatok kezelésére, abban az esetben is, ha a személyes adatai megadásakor még egy korábbi adatvédelmi nyilatkozat volt hatályban. Kérjük, hogy külön figyelemmel olvassa el a jelen adatvédelmi nyilatkozat félkövérrel kiemelt rendelkezésekeit, mert azok lényeges rendelkezéseket tartalmazhatnak az Ön személyes adatai kezelésére vonatkozóan.

Internetes felhasználás:

A jelen adatvédelmi nyilatkozat kiterjed továbbá a Cégcsoport által üzemeltetett valamennyi honlapon (továbbiakban: Honlap) keresztül megadott személyes adatok kezelésére is. A Honlapra belépő, a Honlapon nyilatkozatban foglalt adatvédelmi elveknek és rendelkezéseknek megfelelően kezeli.

Kérjük, hogy a jelen adatvédelmi nyilatkozatot alaposan olvassa végig, mielőtt a Honlapot használni kezdené, mivel jelen adatvédelmi nyilatkozat lényeges tájékoztatást tartalmaz az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozóan. A Honlap használatával Ön elfogadja a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak feltételeket, függetlenül attól, hogy regisztrál-e a Honlapon. Ha az alábbi adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakat nem fogadja el, kérjük ne használja a Honlapot. Kérjük, hogy az adatvédelmi nyilatkozatot rendszeresen olvassa el, hiszen annak változásai automatikusan alkalmazandóak az Ön által megadott személyes adatok kezelésére, abban az esetben is, ha a személyes adatai megadásakor még egy korábbi adatvédelmi nyilatkozat volt hatályban.

A Cégcsoport a személyes adatok kezelése során mindenkor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Info tv.”), valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok betartásával jár el.

 

2. Fogalmak

 

1.1. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

1.2. adatkezelés: az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, meg-változtatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, ösz-szehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

1.3. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldol-gozóval végrehajtatja.

1.4. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzá-férhetővé tétele.

1.5. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

1.6. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

1.7. hozzájárulás: a Felhasználó akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterje-dő - kezeléséhez.

1.8. Cégcsoport: jelenti az Inform Média lapkiadó Kft.-t, / Szuperinfó Média Kft.-t, / Első Szuperinfó Kft./ Szuperinfó Dél-Kelet Média Kft.,  (4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11.).

1.9. Cégcsoport: Inform Média Lapkiadó Kft., Szuperinfó Média Kft., Első Szuperinfó
Kft./ Szuperinfó Dél-Kelet Média Kft.

1.10. Info tv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

1.11. személyes adat: a Felhasználóval kapcsolatba hozható adat - különösen a Felhasz-náló neve, bármely azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, a Felhasználóra vonatkozó következtetés.

1.12. tiltakozás: a Felhasználó nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését ki-fogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

2. Az adatkezelő személye

2.1. Az adatkezelő személye az Inform Média Lapkiadó Kft., / Szuperinfó
Média Kft.t, / Első Szuperinfó Kft./ Szuperinfó Dél-Kelet Média Kft.

2.2. Adatkezelés jogalapja

2.3. A Cégcsoport általi adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

2.4. Honlapok esetén a Felhasználó személyes adatai megadásával, a Cégcsoport Honlapjai használatával, Honlapjain történő regisztrációval vagy személyes adatai egyéb módon történő megadásával hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt elveknek és feltételeknek megfelelően.

2.5. A Felhasználó felelős az általa megadott személyes adatok valóságáért és pontossá-gáért, akár a Cégcsoport akár harmadik személyek irányába.

2.6. A Cégcsoport a közölt személyes adatok valódiságát nem ellenőrzi. A Cégcsoport nem felelős Felhasználó által megadott téves, vagy valótlan adatok kezeléséért, sem a Felhasználó által közölt téves, vagy valótlan adatközlés folytán akár a Felhaszná-lót, akár harmadik személyt érő károkért.


3. Adatkezelés célja

 

3.1. A Felhasználó által rendelkezésre bocsátott személyes adatok kezelésének célja a Cégcsoport által nyújtott szolgáltatások megfelelő működtetése, a nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos követelések érvényesítése, a szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás adása, hírlevelek küldése, tájékoztatás a Cégcsoport termékeiről vagy szolgáltatásairól, illetve a Cégcsoport szerződé-ses kapcsolatban álló személyek speciális ajánlatairól (direkt marketing tartalmú üzenetek küldése), piackutatás, ügyfélkapcsolat fenntartása, valamint - amennyiben a Felhasználó panasszal élt - panaszkezeléssel kapcsolatos eljárások megfelelő lefolytatása.

3.2. Amennyiben a Felhasználó a személyes adatait nem egy adott szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban, hanem egyéb módon (például nyereményjáték, vagy feliratkozás útján) adta meg személyes adatait, úgy az adatkezelés célja a fentieken felül az adatfelvétel eredeti céljának megfelelő ügyintézés.

3.3. A fenti célok érdekében a Cégcsoport tagjai, a Cégcsoport munkavállalói, vagy adatfeldolgozói a Felhasználóval közvetlenül felvehetik a kapcsolatot a Felhasználó által megadott elérhetőségeken. 

 

 

4. A kezelt adatok köre

 

4.1. A Cégcsoport, a Felhasználó által a Cégcsoport rendelkezésére bocsátott adatok kö-rétől függően azon adatokat kezeli, amelyeket a Felhasználó a szolgáltatások igény-bevételéhez, illetve az adott akcióban, nyereményjátékban stb. való részvételhez szükséges rovatokat kitöltve, vagy egyéb módon eljuttat a Cégcsoport részére. Ez különösen az alábbi adatokra terjedhet ki: név, e-mail cím, lakcím, életkor, nem, te-lefonszám, mobiltelefonszám, érdeklődési kör, a Felhasználó által megadott egyéb személyes adatok. Felhasználó tudomásul veszi, hogy bizonyos szükséges adatokat a szolgáltatás igénybevételéhez, regisztrációhoz, illetve az akcióban, nyereményjá-tékban stb. való részvételhez kötelezően meg kell adni, melyek hiányában a szolgál-tatás igénybevételére, illetve a részvételre nincs lehetőség.

4.2. Amennyiben a Felhasználó felveszi a kapcsolatot a Cégcsoporttal, a levelezést, vagy a hangfelvételt a Cégcsoport a kapcsolatfelvétel jellegétől és céljától függően a szükséges ideig tárolhatja, megőrizheti.

4.3. A Cégcsoport egyes esetekben olyan adatokat is gyűjthet és kezelhet, amelyek nem teszik lehetővé a Felhasználó azonosítását, de bizonyos esetekben személyes ada-toknak számíthatnak. Ilyen adat lehet például a Felhasználó IP címe, a Felhasználó által használt webböngésző, számítógép és operációs rendszer típusa, a nyelvi beállítások, internetszolgáltató, dátum/idő adata, illetve azon weboldal, vagy reklám domain neve, amelyről a Felhasználó eljutott a Honlapra, vagy amelyre a Honlapon keresztül jutott el. Ezen adatok a Felhasználó azonosítására alkalmatlan módon kerülnek tárolásra, ezért mindaddig, amíg kapcsolatuk a Felhasználóval nem helyreál-lítható, nem minősülnek személyes adatoknak. Ezeket az információkat a Cégcsoport a Honlap effektív működtetése, a Honlappal kapcsolatos felhasználói magatartás, a különböző trendek megismerése érdekében, illetve a Honlap látogatóiról összességében demográfiai adatok gyűjtése érdekében használja, mely információkból levonható következtetéseket a Cégcsoport marketing és reklámozási szolgáltatásai, kommunikációja hatékonyságának növelése érdekében használja fel.

4.4. Ugyanezen okokból a Cégcsoport eltárolhat bizonyos adatokat a Felhasználó számítógépén, amikor a Felhasználó megtekinti a Honlapot. Ezen adatok „cookie”, vagy hasonló fájl formájában kerülnek a Felhasználó számítógépére. A cookie-k segítségével például lehetséges weboldalak vagy reklámok olyan megjelenítése, hogy azok a lehető legjobban megfeleljenek a Felhasználó érdeklődésének. A cookie-k azon-ban a legtöbb webböngésző segítségével törölhetők a számítógép merevlemezéről, továbbá valamennyi cookie blokkolható, illetve a Felhasználó olyan beállításokat is alkalmazhat, hogy figyelmeztetést kapjon egy cookie eltárolása előtt (bővebben lásd lenti 12.5. pontot).

4.5. Személyes adatainak megadásával és/ vagy a Honlap használatával és/ vagy a Honlapon elérhető szolgáltatások igénybevételével a Felhasználó elfogadja a fenti rendelkezéseket.

 

5. Az adatkezelés ideje

 

5.1. A Cégcsoport a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott adatokat a Felhasználó törlést kérelmező, vagy adatkezelés ellen tiltakozó nyilatkozatáról való értesülésig kezeli.

Honlapok használata esetében a Cégcsoport a Felhasználó által rendelkezésére bo-csátott adatokat a regisztráció Felhasználó, vagy Cégcsoport általi törléséig, illetve a Felhasználó törlést kérelmező, vagy adatkezelés ellen tiltakozó nyilatkozatáról va-ló értesülésig kezeli. Amennyiben a Felhasználó a személyes adatokat regisztráció nélkül bocsátotta a Cégcsoport rendelkezésére, úgy a személyes adatokat a Cégcso-port a Felhasználó törlést kérelmező, vagy adatkezelés ellen tiltakozó nyilatkozatá-ról való értesülésig kezeli.

5.2. A Cégcsoport az személyes adatokat minden esetben törli, amennyiben az adatkezelés jogalapja, vagy célja megszűnt.

6. Az adatkezelés egyéb jellemzői

6.1. A Cégcsoport a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat csak a fent ismertetet célok érdekében, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

6.2. Amennyiben a Cégcsoport a Felhasználó által szolgáltatott adatokat az eredeti, jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglaltaktól eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít a Felhasználó számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

6.3. Jelen adatvédelmi nyilatkozat kizárólag a természetes személy Felhasználók szemé-lyes adataira vonatkozik, tekintettel arra, hogy jogi személyek, illetve jogi szemé-lyeknek nem minősülő egyéb szervezetek adatai nem minősülnek az Info tv. szerinti személyes adatoknak.

6.4. A Cégcsoport tájékoztatja a Felhasználót, hogy az Info tv. értelmében személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

a) a Cégcsoportra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy

b) a Cégcsoport vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szük-séges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog kor-látozásával arányban áll.

6.5. Cselekvőképtelen,14 év alatti kiskorú Felhasználó esetén csak a Felhasználó törvé-nyes képviselője adhat meg személyes adatokat a Felhasználó nevében. Cselekvő-képtelen Felhasználó személyes adatainak megadásához a törvényes képviselő nyi-latkozatára van szükség, mely a Cégcsoport honlapján elérhető. Az aláírt nyilatko-zatot postai úton, e-mail, vagy fax formájában kell eljuttatni a Cégcsoport részére.

6.6. Korlátozottan cselekvőképes, 16. életévét még be nem töltött kiskorú személyes adatainak megadásához a kiskorú törvényes képviselője hozzájáruló nyilatkozatára van szükség.

6.7. A Cégcsoport nem vállal felelősséget azért, ha a Felhasználó cselekvőképessége vonatkozásában a Cégcsoportot megtéveszti.

6.8. Az Info tv. értelmében a 16. életévét betöltött kiskorú adatkezeléshez történő hozzá-járulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez (azaz a regisztrációhoz, vagy személyes adatai más módon történő megadásához) törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Az ilyen Felhasználó bár-mely Honlapra korlátozás nélkül regisztrálhat.

6.9. Ha a személyes adat felvételére a Felhasználó hozzájárulásával került sor, a Cég-csoport mint adatkezelő a felvett adatokat további külön hozzájárulás nélkül, vala-mint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti, amennyiben az

a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

b) a Cégcsoport vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szük-séges, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog kor-látozásával arányban áll.

6.10. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy nyilvánosságra hozatalra általa átadott személyes adatok tekinte-tében.

6.11. Honlapok használata esetén a Honlap hivatkozásokat tartalmazhat partneroldalak, más weboldalak, marketingmegbízottak stb. weboldalaira. Felhívjuk a figyelmet, hogy ha a Felhasználó ezen weboldalak valamelyikére követ egy hivatkozást, úgy lehetséges, hogy ezen oldalak más adatvédelmi irányelveket követnek, amelyekért a Cégcsoport semmilyen felelősséget nem vállal

 

7. Adatfeldolgozás

 

7.1. A Cégcsoport fenntartja a jogát arra, hogy adatfeldolgozót vegyen igénybe, melynek személyéről a Cégcsoport jelen adatvédelmi nyilatkozat kiegészítése útján tájékoztatja a Felhasználókat.

7.2. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag a Cégcsoport rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat a Cégcsoport rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

 

8. Adattovábbítás

 

8.1. A Felhasználó személyes adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Cégcsoport a Felhasználó személyes adatait a jelen adatvédelmi nyilatkozatban megjelölt célok érdekében a Cégcsoport és leányvállalatai jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott tagjainak az adatkezelés fennállása alatt bármikor továbbítsa.

8.2. A Felhasználó a Honlapon történő regisztrációval, a honlapon elérhető szolgáltatások bármilyen módon történő igénybevételével, vagy személyes adatai egyéb módon történő önkéntes megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Cégcsoport a Felhasználó személyes adatait a jelen adatvédelmi nyilatkozatban megjelölt célok érdekében az Inform Média Lapkiadó Kft. és leányvállalatai jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott tagjainak az adatkezelés
fennállása alatt bármikor továbbítsa. Az Inform Média Lapkiadó Kft és leányvállalatainak tagjai általi adatkezelésre a jelen adatvédelmi nyilatkozat vonatkozik.

8.3. A Felhasználó személyes adatainak továbbítása lehetséges továbbá olyan harmadik felek részére, akiknek a Cégcsoport üzletrészt, vagy vagyontárgyat kíván eladni. Amennyiben a Cégcsoport egy tagját, vagy vagyontárgyainak összességét kívánja felvásárolni egy harmadik fél, abban az esetben az általa a Felhasználókra vonatkozóan tárolt személyes adatok is az átadott vagyontárgyak közé kerülnek, így a lehetséges vevő részére a személyes adatok átadásra kerülhetnek. A Felhasználó a Honlapra való belépéssel, a Honlapon történő regisztrációval, a Szolgáltatások bármilyen módon történő igénybevételével, vagy személyes adatai egyéb módon történő önkéntes megadásával hozzájárul a fenti adattovábbításokhoz.


9. Adatbiztonság

 

9.1. A Cégcsoport kötelezi magát, hogy az Info tv.-ben foglalt előírásoknak megfelelően gondoskodik az adatok biztonságáról.

9.2. A Cégcsoport az adatbiztonságra vonatkozó intézkedések körében megteszi különösen azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azon eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a kezelt adatok védettek legyenek a jogosulat-lan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel, megsemmisítéssel, véletlen megsemmisüléssel, vagy sérüléssel szemben, to-vábbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás el-len.

9.3. A Cégcsoport és az adatfeldolgozó az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintetbe veszi a technika mindenkori fejlett-ségét. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül a Cégcsoport és az adatfeldolgozó azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene a Cégcsoportnak.

9.4. A Cégcsoport kötelezi magát arra, hogy minden olyan harmadik felet, akik részére az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, felhívja a fenti vállalások betartásá-ra. A Cégcsoport általi jogszerű adattovábbítás esetén ugyanakkor a Cégcsoport nem vállal felelősséget az adatkezelő által okozott károkért.

9.5. A Cégcsoport valamennyi munkatársa munkaviszonya vagy más jogviszonya alap-ján köteles az adatkezelésre, valamint adatbiztonságra vonatkozó fenti elvek betar-tására.

 

10. Felhasználó jogai a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban

 

10.1. A Felhasználó bármikor, a jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken tájékozta-tást kérhet a személyes adatai kezeléséről, ellenőrizheti a vele kapcsolatba hozható személyes adatok körét, kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, törlését, illetve zárolását.

10.2. A Felhasználó kérelmére a Cégcsoport tájékoztatást ad a Felhasználó általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásá-ról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzett-jéről.

10.3. A Cégcsoport a fenti tárgyú kérelmek benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, a Felhasználó erre irányu-ló kérelmére írásban tájékoztatást ad a Felhasználó kérelmében jelzett adatkezelési kérdésekben.

10.4. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vo-natkozóan tájékoztatási kérelmet a Cégcsoporthoz még nem nyújtott be. Egyéb ese-tekben a tájékoztatás költségtérítését a Cégcsoport 10.000,- Ft-ban állapítja meg. A már megfizetett költségtérítést a Cégcsoport visszatéríti, ha a vizsgálat megállapítja, hogy az adatokat a Cégcsoport jogellenesen kezelte, vagy a tájékoztatás kérése he-lyesbítéshez vezetett.

10.5. A Felhasználó tájékoztatását a Cégcsoport csak az Info tv. 9. § (1) bekezdésében1, valamint a 19. §-ban2 meghatározott esetekben tagadhatja meg.

1 Info tv. 9. § (1) Ha törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának rendelkezése alapján az adatkezelő személyes adatot akként vesz át, hogy az adattovábbító adatkezelő az adattovábbítással egyidejűleg jelzi a személyes adat

a) kezelésének lehetséges célját,

b) kezelésének lehetséges időtartamát,

c) továbbításának lehetséges címzettjeit,

d) érintettje e törvényben biztosított jogainak korlátozását, vagy

e) kezelésének egyéb korlátozását

(a továbbiakban: együtt: adatkezelési korlátozás), a személyes adatokat átvevő adatkezelő (a továbbiakban: adatátvevő) a személyes adatot az adatkezelési korlátozásnak megfelelő terjedelemben és módon kezeli, az érintett jogait az adatkeze-lési korlátozásnak megfelelően biztosítja.

2 Info tv. 19. § Az érintettnek a 14-18. §-ban meghatározott jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső bizton-sága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munka-jogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

10.6. A tájékoztatás megtagadása esetén a Cégcsoport írásban közli a Felhasználóval, hogy a felvilágosítás megtagadására az Info tv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Ható-sághoz fordulás lehetőségéről.

10.7. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő szemé-lyes adat a Cégcsoport rendelkezésére áll, a személyes adatot az CÉGCSOPORT helyesbíti.

10.8. A személyes adatot a Cégcsoport törli, ha

a) kezelése jogellenes;

b) a Felhasználó személyes adatainak törlését vagy zárolását kéri;

c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatáro-zott határideje lejárt;

e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte;

f) megalapozott gyanúja merül fel annak, hogy a Felhasználó által megadott személyes adat nem helytálló, jogsértő, vagy egyéb okból megtévesztő;

g) ha a regisztrációt a mindenkor hatályos felhasználási feltételek alapján a Felhasználó vagy a Cégcsoport törli.

10.9. Törlés helyett a CÉGCSOPORT zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

10.10. A CÉGCSOPORT megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha a Felhasználó vi-tatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

10.11. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről a Cégcsoport a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára a Cégcsoport továbbította. Az értesítést a Cégcsoport mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az értesítés mellőzése a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

10.12. Ha a Cégcsoport az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbí-tés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az CÉGCSOPORT tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Infor-mációszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

10.13. A Felhasználó jogosult a Cégcsoportot arra kérni, hogy személyes adatait a Cégcsoport, illetve a Cégcsoport Csoport ne használja fel marketing célokra.

10.14. Amennyiben a Felhasználó meglátása szerint a személyes adataival kapcsolatos jo-gai sérültek, úgy kérjük, hogy panaszát jelezze a Cégcsoport felé a lent megadott elérhetőségek egyikén. A panaszok felülvizsgálatára a jelen nyilatkozatban foglal-tak és a Cégcsoport mindenkor hatályos panaszkezelési szabályzata irányadó.

10.15. A Felhasználó panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c), valamint jogainak megsértése esetén peres eljárás indítása céljából az illetékes törvényszékhez is fordulhat.

 

11. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

 

11.1. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Cégcsoportra, mint adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatát-vevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvé-lemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

11.2. A Cégcsoport a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn be-lül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a Felhasználót írásban tájékoztatja.

11.3. Ha a Cégcsoport az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adat-kezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedé-sekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot ko-rábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése ér-dekében.

11.4. Ha a Felhasználó a Cégcsoport döntésével nem ért egyet, illetve ha a Cégcsoport a fenti határidőt elmulasztja, a Felhasználó - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

11.5. Cookie-kal kapcsolatos részletes rendelkezések

A Honlap online szolgáltatásai, hirdetései és interaktív alkalmazásai esetlegesen „cookie-kat” és egyéb technológiákat, mint például webjelzőket (beacon) és pixel tag-eket is használhat a szolgáltatásai optimalizálása érdekében.

11.6. A „cookie” jelentése

A „cookie” jellemzően betűkből és számokból álló olyan kis file, amelyet webszerverünk küld a Felhasználó számítógépének merevlemezén lévő böngésző cookie fájljába. Ennek segítségével honlapunk például emlékezni fog egy felhaszná-lói eszközre, amikor webszerverünk és annak internetes böngészője kapcsolatba lép egymással. A cookie legfőbb célja, hogy a webszerver a Felhasználóhoz szabott weboldalt kínáljon fel, és a látogató részére személyesebb, igényeihez szabott él-ményt kínáljon, amikor a Felhasználó a Honlapot látogatja.

12. A Cégcsoport által használt cookie-k

A Honlap két fajta cookie-t használ:

12.1. Munkamenet (session) cookie-k: ezek olyan ideiglenes cookie-k, melyek addig ma-radnak a böngésző cookie fájljában, amíg a Felhasználó a Honlapot el nem hagyja. A honlap bizonyos alkalmazásainak, ill. funkcióinak működéséhez ezen cookie-k elengedhetetlenek.

12.2. Állandó (persistent) cookie-k: a jobb felhasználói élmény biztosítása érdekében az CÉGCSOPORT állandó (persistent) cookie-kat is használ (pl. a navigálás optimali-zálása érdekében). Ezen fajta cookie sokkal hosszabb ideig marad a Felhasználó böngészőjének cookie fájljában. Ez az időtartam attól függ, hogy az internetes böngészőjét a Felhasználó hogyan állította be. Az állandó cookie-k minden olyan eset-ben információkat adnak át a webszerver számára, amikor a Felhasználó a honlapra látogat. Az állandó cookie-kat nyomkövető cookie-knak is hívják.

12.3. Harmadik fél cookie-k

Reklámozási célból, ill. a marketing kommunikációk optimalizálása céljából az CÉGCSOPORT harmadik fél reklámszolgáltató társaságokat is igénybe vehet. Har-madik fél reklámszolgáltató társaságok is használhatnak cookie-kat hirdetéseik hatékonyságának felmérése és a hirdetési tartalom személyesebbé tétele céljából. Harmadik fél reklámszolgáltató társaságok által gyűjthető információk körébe tar-toznak olyan adatok, mint például a földrajzi elhelyezkedés adatai (az IP címből tör-ténő következtetés útján) vagy kapcsolattartási adatok, úgymint az email címek, amennyiben ezeket a Honlapon keresztül gyűjtenék.

12.4. Webjelzők és pixelek

A Honlap és az CÉGCSOPORT e-mail üzenetei webjelzőket vagy pixel tag-eket is tartalmazhatnak. A webjelző olyan, jellemzően transzparens grafikus kép, amely ál-talában nem nagyobb mint 1x1 pixel és amelyet weboldalon, vagy e-mailben he-lyeznek el annak érdekében, hogy a weboldalt látogató, vagy e-mailt küldő személy online tevékenységét ellenőrizze. Webjelzőket harmadik felek által használt techno-lógiák tartalmaznak, annak érdekében, hogy a weboldalunkra látogató tevékenysé-gét megfigyelje. Ez lehetőséget ad olyan információk gyűjtésére, hogy mely számí-tógépen keresztül, milyen weboldalakat, mikor és honnan (ország, város) látogattak.

12.5. Cookie-k engedélyezése és letiltása

A Felhasználó a cookie-k használatát az internetes böngésző beállításának megvál-toztatásával engedélyezheti vagy letilthatja. Erről a Felhasználó további információt a böngésző használati utasításaiban találhat vagy felkeresheti az About Cookies website–ot, ahol tájékoztatást találhat az internetes böngésző beállításainak módosí-tásához.

Felhívjuk a Felhasználó figyelmét, hogy a Honlap bizonyos szolgáltatásai nem lesz-nek elérhetőek abban az esetben, ha a cookie-k használatát letiltja.

 

13. Adatvédelmi nyilatkozat változásai

 

13.1. Jelen adatvédelmi nyilatkozat változásai a Honlapon kerülnek közzétételre. Mindig az aktuálisan hatályos adatvédelmi nyilatkozat alkalmazandó a személyes adatok kezelésére, abban az esetben is, ha a Felhasználó regisztrációjakor, vagy személyes adatai egyéb módon történő megadásakor még egy korábbi adatvédelmi nyilatkozat volt hatályban.

 

14. Kapcsolat

 

14.1. Amennyiben kérdése, észrevétele vagy kérése van jelen adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, panaszt tenne, vagy szeretné a fentiek szerint adatai törlését kezdeményezni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő elérhetőségeken:

Inform Média Lapkiadó Kft. (4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11.; email:
adatvedelem@inform.hu , Adószám: 12932944209; Cégjegyzékszám:
09-09-009213)

Szuperinfó Média Kft. (4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11.; e-mail:
adatvedelem@inform.hu, Adószám: 23404601209; Cégjegyzékszám: 09-09-
021289)

Első Szuperinfó Kft. (4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11.; e-mail:
adatvedelem@inform.hu, Adószám: 23064913209; Cégjegyzékszám: 09-09-
021038)

Szuperinfó Dél-Kelet Média Kft. (4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11.; email:
adatvedelem@inform.hu, Adószám: 22990260209; Cégjegyzékszám:
09-09-019877)

Dátum: 2017. szeptember 1.

 

web: fps webügynökség